Goście z Litwy u Błogosławionego Michała

25 lutego ko­ściół św. Marka w Kra­ko­wie od­wie­dzi­li bi­sku­pi z Litwy:  bi­skup die­ce­zji ko­sze­dar­skiej, Jonas Iva­nau­skas, i bi­skup po­moc­ni­czy z Kowna, Al­gir­das Ju­re­vičius. To­wa­rzy­szy­li im ks. Alfonsas Kel­me­lis oraz ar­ty­sta rzeź­biarz pro­fe­sor Cze­sław Dźwi­gaj. Księ­ża bi­sku­pi mo­dli­li się przy gro­bie Bło­go­sła­wio­ne­go – swego Ro­da­ka. Spra­wo­wa­li Eu­cha­ry­stię z for­mu­la­rza o bło­go­sła­wionym za­kon­ni­ku, pod­czas któ­rej bp Al­gir­das…

Czytaj więcej →

Ks. Kazimierz Skwierawski, “Dam ci koronę życia”

Ks. Kazimierz Skwierawski we Wstępie do książki “Dam ci koronę życia” (Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2019) pisze tak: “Radując się niezmiernie zatwierdzeniem przez Stolicę Apostolską wielowiekowego kultu Michała Giedroycia, pragniemy tą książeczką oddać hołt temu wspaniałemu Miłośnikowi Ukrzyżowanego. Tomik zawiera homilie, świadectwa i…

Czytaj więcej →

Przygotowanie do dziękczynienia za beatyfikację Michała Giedroycia

Metropolita krakowski Marek Jędraszewski specjalnym dekretem powołał komitet organizacyjny uroczystości dziękczynnych za beatyfikację Michała Giedroycia pod przewodnictwem bpa Jana Zająca i koordynatora ks. dra Ireneusza Okarmusa. Centralne wydarzenia odbędą się w Krakowie 8 czerwca 2019 roku w Bazylice Mariackiej o godz. 11.00 z udziałem…

Czytaj więcej →

Bł. Michał Giedroyć powędrował do św. Jana z Kęt

8 lutego 2019  miało miej­sce pierw­sze spo­tka­nie z bło­go­sła­wio­nym Mi­cha­łem Gie­droy­ciem w ko­ście­le św. Marka w Kra­ko­wie, w ra­mach przy­go­to­wa­nia do uro­czy­ste­go dzięk­czy­nie­nia za jego be­aty­fi­ka­cję. S. prof. Ade­laj­da Sie­le­pin CHR przed­sta­wi­ła syl­wet­kę Bł. Mi­cha­ła jako czło­wie­ka bło­go­sła­wieństw. Pro­boszcz pa­ra­fii świę­tej Anny, ks. prof. dr….

Czytaj więcej →