Bł. Michał Giedroyć powędrował do św. Jana z Kęt

8 lutego 2019  miało miej­sce pierw­sze spo­tka­nie z bło­go­sła­wio­nym Mi­cha­łem Gie­droy­ciem w ko­ście­le św. Marka w Kra­ko­wie, w ra­mach przy­go­to­wa­nia do uro­czy­ste­go dzięk­czy­nie­nia za jego be­aty­fi­ka­cję. S. prof. Ade­laj­da Sie­le­pin CHR przed­sta­wi­ła syl­wet­kę Bł. Mi­cha­ła jako czło­wie­ka bło­go­sła­wieństw. Pro­boszcz pa­ra­fii świę­tej Anny, ks. prof. dr….

Czytaj więcej →