Krzyż w centrum duchowości. Majowe spotkanie z bł. Michałem Giedroyciem

W kościele św. Marka w Krakowie odbyło się ostatnie już spotkanie przygotowujące do czerwcowego dziękczynienia za beatyfikację Michała Giedroycia. Wydarzenie rozpoczęła konferencja wygłoszona przez siostrę prof. Adelajdę Sielepin CHR, jadwiżankę wawelską. Po wysłuchaniu prelekcji, miała miejsce Msza św. z błogosławieństwem relikwiami bł. Michała. Zebranych…

Czytaj więcej →

Człowiek czystego serca – kwietniowe spotkanie z bł. Michałem

W kościele św. Marka w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie przygotowujące do czerwcowego dziękczynienia za beatyfikację Michała Giedroycia. Wydarzenie rozpoczęła konferencja wygłoszona przez siostrę prof. Adelajdę Sielepin CHR, jadwiżankę wawelską. Po wysłuchaniu prelekcji miała miejsce Msza św., podczas której nastąpiło przekazanie relikwii bł. Michała…

Czytaj więcej →

Przemilczany święty – marcowe spotkanie z bł. Michałem Giedroyciem

W kościele św. Marka w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie przygotowujące do czerwcowego dziękczynienia za beatyfikację Michała Giedroycia. Wydarzenie rozpoczęła konferencja wygłoszona przez siostrę prof. Adelajdę Sielepin CHR jadwiżankę wawelską. Po wysłuchaniu prelekcji, miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem archiprezbitera Bazyliki Mariackiej –…

Czytaj więcej →

Bł. Michał Giedroyć powędrował do św. Jana z Kęt

8 lutego 2019  miało miej­sce pierw­sze spo­tka­nie z bło­go­sła­wio­nym Mi­cha­łem Gie­droy­ciem w ko­ście­le św. Marka w Kra­ko­wie, w ra­mach przy­go­to­wa­nia do uro­czy­ste­go dzięk­czy­nie­nia za jego be­aty­fi­ka­cję. S. prof. Ade­laj­da Sie­le­pin CHR przed­sta­wi­ła syl­wet­kę Bł. Mi­cha­ła jako czło­wie­ka bło­go­sła­wieństw. Pro­boszcz pa­ra­fii świę­tej Anny, ks. prof. dr….

Czytaj więcej →