Relikwie bł. Michała trafiły do Poronina

RELIKWIE BŁ. MICHAŁA GIEDROYCIA TRAFIŁY DO PORONINA

14 lutego przedstawiciele pa­ra­fii św. Marii Mag­da­le­ny z Po­ro­ni­na otrzymali od ks. An­drze­ja Wój­ci­ka, rek­to­ra ko­ścio­ła św. Marka w Krakowie, re­li­kwie bł. Michała Giedroycia.

14 lu­te­go w ko­ście­le św. Marka Ewan­ge­li­sty w Kra­ko­wie, jak zwy­kle w II pią­tek mie­sią­ca, odbyła się mo­dlitwa za wsta­wien­nic­twem bł. Mi­cha­ła Gie­droy­cia. Tym razem w liturgii wzięli udział przed­sta­wi­cie­le pa­ra­fii św. Marii Mag­da­le­ny z Po­ro­ni­na, któ­rzy po Eu­cha­ry­stii otrzy­ma­li od ks. An­drze­ja Wój­ci­ka, rek­to­ra ko­ścio­ła, re­li­kwie Bło­go­sła­wio­ne­go.