Klerycy krakowskiego seminarium duchownego u bł. Michała

Dzi­siaj grób bł. Mi­cha­ła Gie­droy­cia w Kra­ko­wie na­wie­dzi­li kle­ry­cy pierw­sze­go roku kra­kow­skie­go se­mi­na­rium du­chow­ne­go wraz ze swo­imi wy­cho­waw­ca­mi i for­ma­to­ra­mi. Tra­dy­cją se­mi­na­rium jest nada­wa­nie pa­tro­nów ko­lej­nym rocz­ni­kom kle­ry­ków. Pierw­szy rok (19 kleryków) otrzy­mał wła­śnie za pa­tro­na bł. Mi­cha­ła Gie­droy­cia. Ks. An­drzej Wój­cik, rek­tor ko­ścio­ła św. Marka, w ho­mi­lii przed­sta­wił bł. Mi­cha­ła jako czło­wie­ka cał­ko­wi­cie dys­po­zy­cyj­ne­go dla Boga. Po Mszy świę­tej i po od­mó­wie­niu li­ta­nii do bł. Mi­cha­ła s. Edyta od Wcie­lo­ne­go Słowa Ojca przed­sta­wi­ła jesz­cze bli­żej syl­wet­kę Bło­go­sła­wio­ne­go.