Relikwie bł. Michała Giedroycia w Krakowskim Seminarium

Podczas uroczystej Mszy św. do Krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego wprowadzono relikwie bł. Michała Giedroycia. Każdy rocznik kleryków na początku formacji otrzymuje patrona rocznikowego. Zwykle są to święci, których rocznica śmierci lub wyniesienie na ołtarze przypada na czas, kiedy rozpoczyna się formacja alumnów. Tak było…

Czytaj więcej →

S. A. Sielepin CHR, Ks. A. Bruździński, “Duchowe korzenie Bł. Michała Giedroycia”

Polecamy książkę S. Adelajdy Sielepin CHR  i Ks. Andrzeja Bruździńskiego “Duchowe korzenie Bł. Michała Giedroycia” (Księgarnia Akademicka 2021). Autorzy rozprawy nie tylko postawili interesujące hipotezy odnoszące się do postaci samego Błogosławionego, lecz również poddali krytyce pewne zakorzenione w literaturze poglądy i opinie. Do…

Czytaj więcej →

Międzynarodowa konferencja online o bł. Michale

Zapraszamy gorąco do udziału w międzynarodowej konferencji online zorganizowanej przez Instytut Liturgiczny im. bł. Michała Giedroycia na Wydziale Teologicznym UPJPII oraz Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, zatytułowanej „Duchowe korzenie bł. Michała Giedroycia. Zakon Kanoników Regularnych od Pokuty” , która odbędzie się 6 listopada 2020 r. (w najbliższy piątek)…

Czytaj więcej →

Przekazanie relikwii bł. Michała do Brzeźnicy

W ubiegły piątek bł. Michał Giedroyć powędrował w swoich relikwiach do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy. Ks. Andrzej Wójcik, rektor kościoła św. Marka w Krakowie przekazał relikwie ks. Proboszczowi Adamowi Lenartowi. Podczas homilii ks. Andrzej pokazał bł. Michała jako człowieka, który jest bohaterem historii; historii, która prowadzi do nieba. W obecnym czasie zagrożenia epidemiologicznego można ubiegać się…

Czytaj więcej →

Relikwie bł. Michała trafiły do Poronina

RELIKWIE BŁ. MICHAŁA GIEDROYCIA TRAFIŁY DO PORONINA 14 lutego przedstawiciele pa­ra­fii św. Marii Mag­da­le­ny z Po­ro­ni­na otrzymali od ks. An­drze­ja Wój­ci­ka, rek­to­ra ko­ścio­ła św. Marka w Krakowie, re­li­kwie bł. Michała Giedroycia. 14 lu­te­go w ko­ście­le św. Marka Ewan­ge­li­sty w Kra­ko­wie, jak zwy­kle w II pią­tek mie­sią­ca, odbyła się…

Czytaj więcej →

Klerycy krakowskiego seminarium duchownego u bł. Michała

Dzi­siaj grób bł. Mi­cha­ła Gie­droy­cia w Kra­ko­wie na­wie­dzi­li kle­ry­cy pierw­sze­go roku kra­kow­skie­go se­mi­na­rium du­chow­ne­go wraz ze swo­imi wy­cho­waw­ca­mi i for­ma­to­ra­mi. Tra­dy­cją se­mi­na­rium jest nada­wa­nie pa­tro­nów ko­lej­nym rocz­ni­kom kle­ry­ków. Pierw­szy rok (19 kleryków) otrzy­mał wła­śnie za pa­tro­na bł. Mi­cha­ła Gie­droy­cia. Ks. An­drzej Wój­cik, rek­tor ko­ścio­ła…

Czytaj więcej →

Relikwie bł. Michała Giedroycia w kościele franciszkanów w Wilnie

W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie odbyło się w minioną niedzielę uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionego Michała Giedroycia i konsekracja nowego ołtarza. Minął prawie rok odkąd papież wydał dekret mianujący litewskiego księcia do grona błogosławionych. W czerwcu uroczystości dziękczynne odbyły się w Krakowie,…

Czytaj więcej →