S. A. Sielepin CHR, Ks. A. Bruździński, “Duchowe korzenie Bł. Michała Giedroycia”

Polecamy książkę S. Adelajdy Sielepin CHR  i Ks. Andrzeja Bruździńskiego “Duchowe korzenie Bł. Michała Giedroycia” (Księgarnia Akademicka 2021). Autorzy rozprawy nie tylko postawili interesujące hipotezy odnoszące się do postaci samego Błogosławionego, lecz również poddali krytyce pewne zakorzenione w literaturze poglądy i opinie. Do…

Czytaj więcej →

Międzynarodowa konferencja online o bł. Michale

Zapraszamy gorąco do udziału w międzynarodowej konferencji online zorganizowanej przez Instytut Liturgiczny im. bł. Michała Giedroycia na Wydziale Teologicznym UPJPII oraz Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, zatytułowanej „Duchowe korzenie bł. Michała Giedroycia. Zakon Kanoników Regularnych od Pokuty” , która odbędzie się 6 listopada 2020 r. (w najbliższy piątek)…

Czytaj więcej →

Przekazanie relikwii bł. Michała do Brzeźnicy

W ubiegły piątek bł. Michał Giedroyć powędrował w swoich relikwiach do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy. Ks. Andrzej Wójcik, rektor kościoła św. Marka w Krakowie przekazał relikwie ks. Proboszczowi Adamowi Lenartowi. Podczas homilii ks. Andrzej pokazał bł. Michała jako człowieka, który jest bohaterem historii; historii, która prowadzi do nieba. W obecnym czasie zagrożenia epidemiologicznego można ubiegać się…

Czytaj więcej →

Relikwie bł. Michała trafiły do Poronina

RELIKWIE BŁ. MICHAŁA GIEDROYCIA TRAFIŁY DO PORONINA 14 lutego przedstawiciele pa­ra­fii św. Marii Mag­da­le­ny z Po­ro­ni­na otrzymali od ks. An­drze­ja Wój­ci­ka, rek­to­ra ko­ścio­ła św. Marka w Krakowie, re­li­kwie bł. Michała Giedroycia. 14 lu­te­go w ko­ście­le św. Marka Ewan­ge­li­sty w Kra­ko­wie, jak zwy­kle w II pią­tek mie­sią­ca, odbyła się…

Czytaj więcej →

Klerycy krakowskiego seminarium duchownego u bł. Michała

Dzi­siaj grób bł. Mi­cha­ła Gie­droy­cia w Kra­ko­wie na­wie­dzi­li kle­ry­cy pierw­sze­go roku kra­kow­skie­go se­mi­na­rium du­chow­ne­go wraz ze swo­imi wy­cho­waw­ca­mi i for­ma­to­ra­mi. Tra­dy­cją se­mi­na­rium jest nada­wa­nie pa­tro­nów ko­lej­nym rocz­ni­kom kle­ry­ków. Pierw­szy rok (19 kleryków) otrzy­mał wła­śnie za pa­tro­na bł. Mi­cha­ła Gie­droy­cia. Ks. An­drzej Wój­cik, rek­tor ko­ścio­ła…

Czytaj więcej →

Relikwie bł. Michała Giedroycia w kościele franciszkanów w Wilnie

W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie odbyło się w minioną niedzielę uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionego Michała Giedroycia i konsekracja nowego ołtarza. Minął prawie rok odkąd papież wydał dekret mianujący litewskiego księcia do grona błogosławionych. W czerwcu uroczystości dziękczynne odbyły się w Krakowie,…

Czytaj więcej →

Litewskie dziękczynienie za beatyfikację Michała Giedroycia

Od piątku do niedzieli, 21-23 czerwca 2019 r. metropolita krakowski Marek Jędraszewski uczestniczy w dziękczynieniu za beatyfikację bł. Michała Giedroycia w Wilnie. Z Krakowa w litewskich uroczystościach na zaproszenie gospodarza miejsca biskupa koszedarskiego Janosa Ivanauskasa uczestniczą m. in.: Ks. dr Andrzej Wójcik, rektor kościoła…

Czytaj więcej →